نمایندگان

فروشگاه میثم    امین حضور روبروی خیابان آبشار پلاک 694

فروشگاه صدف  امیر کبیر شرقی روبروی پاساژ خلیج فارس پلاک 113

فروشگاه حامد  پاساژ خلیج فارس پلاک -115

فروشگاه هایپر   جمهوری بین فلسطین و دانشگاه پلاک 892